Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท เวิลด์ แคชเชอร์ จำกัด
ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้

การรับคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้รวมถึงคู่มือการดำเนินธุรกิจ และเครื่องมือสนับสนุนการจำหน่าย ดังนั้นคู่มือการดำเนินธุรกิจและเครื่องมือสนับสนุนการจำหน่าย จึงไม่เข้าข่ายการคืนเงิน การแลกเปลี่ยน หรือการรับคืนสินค้า

นโยบายทั่วไป

บริษัทฯจะรับคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้าที่ต้องการคืน เสียหายระหว่าการจัดส่ง
  2. สินค้าที่จัดส่งไปไม่ได้มาตรฐาน

สมาชิกต้องยื่นคำร้องเพื่อแลกเปลี่ยนหรือขอเงินคืนภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งตามมาตรฐานคุณภาพการรับคืนสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้สมาชิกต้องคืนสินค้าดังกล่าวที่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ และบริษัทฯ จะตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดก่อนที่จะอนุมัติให้คืนเงินหรือแลกเปลี่ยน

หากสมาชิก ไม่ได้แจ้งทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงปัญหาของสินค้าที่กล่าวข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสินค้า และส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปภายใน 30 วัน บริษัทฯให้ถือว่าสิทธิของสมาชิก ที่ยื่นคำร้องเป็นโมฆะ

หากสมาชิก ยื่นคำร้องเพื่อเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯจะให้เปลี่ยนสินค้าที่ไม่ชำรุด/เสียหาย แทนสินค้าที่ส่งคืนทุกๆ ครั้งที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเมื่อการแลก เปลี่ยนไม่สามารถกระทำได้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะหักคืนยอดการจำหน่าย และออกใบลดหนี้ตามจำนวนราคา ของสินค้าที่แลกเปลี่ยนและเรียกคืนยอดการจำหน่าย

 

การสั่งซื้อเป็นครั้งแรก

หากสมาชิก ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกสามารถส่งคืนสินค้าดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสั่งซื้อ แต่บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะหักค่าขนส่ง ค่าโบนัส และค่าภาษี และบริษัทฯถือว่าสมาชิกท่านนั้นมีความต้องการที่จะยกเลิกการทำธุรกิจกับบริษัท สมาชิกจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือรับเงินคืนในราคาเต็มจำนวน บริษัทฯจะตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดก่อนที่จะอนุมัติให้คืนเงินหรือแลกเปลี่ยน

การคืนสินค้าทั่วไป

บริษัทฯจะคิดค่าบริการ 20% ของราคาซื้อและจะคืนเงิน 80% ของราคาซื้อ (แต่บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหักค่าขนส่ง ค่าโบนัส และค่าภาษี (VAT) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก 80% ของราคาขายส่ง) ถ้าสินค้าที่ได้รับคืนมานั้นยังไม่ได้เปิดใช้ ไม่มีการดัดแปลง และสามารถนำมาขายใหม่ได้ สมาชิกจะต้องส่งคืนสินค้ามาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ระยะเวลา 30 วันนี้ใช้สำหรับการคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้น คู่มือการดำเนินธุรกิจและเครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกิจ

สมาชิกที่ไม่ได้ยื่นเอกสารที่แจ้งด้านล่างนี้ให้กับบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับเงินคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า

  1. แบบฟอร์มการขอคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นจริง
  2. สินค้าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ออกจากบริษัทฯ

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว